print

لیست کارگزاری های بورس را می توانید در اینجا ببینید این لیست توسط سازمان بورس تدوین شده است و لیست تمام کارگزاری های فعال بورس در ایران است. اگر به دنبال کارگزاری بورس در شهر خود می گردید کافیست از بین لیست زیر شهر مورد نظر خود را پیداکنید و سپس وارد سایت کارگزاری بورس که در همین جدول آورده شده است شوید شماره تماس این کارگزاری را از سایت کارگزاری برداشته و با آنها برای افتتاح حساب صحبت کنید. در لیست زیر شماره تماس و وبسایت کارگزاری های بورس نیز قرار داده شده است

ام شرکت کارگزاریتلفن دفتر مرکزیفاکس دفتر مرکزیوب سایترتبه بندیبورس اوراق بهادار
مهر اقتصاد ایرانیان۴۲۹۱۹۰۰۰۸۸۸۳۳۴۱۷
۴۲۹۱۹۱۰۵
meibourse.comالفهدارددارد
آرمان تدبیر نقش جهان۰۳۱-۳۶۲۹۱۹۰۹
۰۳۱-۶۲۴۱۹۰۵
۰۳۱۱-۶۶۱۵۹۷۳
۰۳۱-۶۲۴۱۹۰۵
armanbroker.irالفددارد۰
آرمون بورس۸۸۷۰۶۵۷۰۸۸۷۱۸۸۷۹armoonbourse.comالفدداردلغو
اطمینان سهم۶۶۷۲۸۰۸۰-۱
۸۸۱۷۱۳۷۰-۳
۸۸۷۳۲۴۷۵etminansahm.comالفجدارد۰
آینده نگر خوارزمی۶۱۹۱۴۰۰۰۶۱۹۱۴۰۰۰
۶۱۹۱۴۴۴۴
kharazmibroker.comالفجدارددارد
بانک اقتصاد نوین۸۸۵۶۶۱۰۱-۱۱۵۸۸۵۶۶۱۰۱-۱۱۵داخلی ۵۲۰novinbourse.comالفجدارددارد
بانک دی۴۱۶۸۴۰۰۰۸۸۵۵۷۹۸۸daybankbroker.comالفجدارددارد
بانک ملت۸۸۱۰۶۳۷۵۸۸۱۰۶۳۴۵mellatbroker.comالفجدارددارد
بورس بیمه ایران۸۹۴۸۸۸۹۶۴۰۴۰
۸۸۴۸۱۲۳۰
boursebimeh.comالفجدارددارد
بورسیران۸۸۸۳۲۸۶۰
۸۸۸۳۲۸۹۱
۸۸۸۱۰۳۲۹boursiran.irالفجداردلغو
پارس نمودگر۴۲۸۷۴۰۰۰۸۸۸۶۱۹۱۶
۸۸۳۰۷۸۲۹
parsnem.irالفجدارد۰
توسعه اندیشه دانا۲۲۶۲۲۶۳۰۲۶۶۰۲۰۴۶danabroker.comالفجدارد۰
شهر۸۸۴۸۱۶۵۱-۵۷۸۸۴۸۱۶۵۰bcity.comالفجدارد۰
مهرآفرین۸۳۵۷۰۰۰۰۸۸۷۲۳۷۱۷mehrbroker.comالفجداردلغو
آریا نوین۸۸۳۲۳۵۳۰-۴۸۸۳۰۳۶۳۳arianovinbroker.comبجدارد۰
بازار سهام۲۲۲۵۴۱۲۷-۹۲۲۲۵۴۱۶۵bazarsahambourse.comبجدارددارد
برهان سهند۸۸۴۲۵۲۴۲-۳۸۸۴۷۴۰۱۹bsbourse.comبجدارد۰
بورس ابراز۸۸۳۱۸۸۸۴۸۸۳۱۸۸۸۶ebrazbourse.comبجدارد۰
سهام پژوهان شایان۶۶۷۴۱۸۶۴
۶۶۷۴۱۸۶۵
۶۶۷۳۵۳۶۱spshayan.comبجدارددارد
سیماب گون۶۶۷۲۴۹۹۵
۸۸۱۷۳۵۶۳
۶۶۷۱۸۸۰۸
۸۸۱۷۳۵۶۴
simabgoonbourse.comبجدارددارد
مشاوران سهام۸۸۷۱۸۴۰۶-۸
۴۲۹۰۶
۸۸۷۱۹۸۱۴
۸۹۷۷۴۷۹۷
kmsco.irبجدارددارد
گنجینه سپهر پارت۸۸۷۱۱۳۳۸۸۸۸۶۱۷۷۰
۸۸۷۱۱۳۳۸
gsbourse.comبدارد۰
توسعه کشاورزی۸۸۹۱۷۴۵۶-۵۹۸۸۹۱۷۴۵۷tkbrokerage.comب۰۰
اردیبهشت ایرانیان۸۲۴۴۶۸۸۷۳۶۲۶۰oibourse.comالفبدارددارد
ارگ هومن۸۸۲۰۳۳۱۱
۸۸۵۳۳۸۳۲
۸۸۲۰۹۶۷۰kala.argbroker.comالفبدارد۰
امین آوید۴۲۳۶۶۰۰۰۴۲۳۶۶۴۱۱aminbc.comالفبدارددارد
ایساتیس پویا۰۳۵۱-۵۲۲۰۴۵۸-۹۰۳۵۱-۵۲۲۰۴۵۸ifb.irالفبدارد۰
آبان۸۸۵۵۳۰۳۰
۸۵۵۱۰
۸۸۵۵۶۰۸۰aban.netالفبدارددارد
آتی ساز بازار۸۸۲۱۵۸۰۰-۲
۸۸۶۱۴۴۰۵-۸
۴۲۱۷۹۰۰۰
۴۲۱۷۹۶۳۶http://atc.rhbroker.com/الفبدارد۰
آراد ایرانیان۴۲۷۱۸۰۰۰۴۲۷۱۸۲۲۰aradbourse.comالفبداردلغو
بانک آینده۸۸۷۲۱۱۰۰-۳
۴۲۷۶۴۰۰۰
۸۸۷۱۱۷۰۱babc.irالفبدارددارد
بانک تجارت۸۸۷۰۲۵۷۲
۲۴۸۵۳۰۰۰
۸۸۷۰۲۵۷۱
۲۶۲۰۴۱۰۹
bt-broker.comالفبدارددارد
بانک توسعه صادرات۸۸۳۰۶۰۰۵
۴۱۹۶۲
۸۸۳۰۸۰۶۶
۸۸۱۰۰۲۶۸
edbibroker.comالفبدارددارد
بانک سامان۸۸۷۷۴۶۶۹-۷۱
۸۸۶۴۸۹۵۰-۵۳
۸۸۷۷۴۶۸۹samanbourse.comالفبدارددارد
بانک سپه۸۸۷۲۶۰۵۷-۸۸۸۷۲۵۵۹۹sepahbourse.comالفبدارددارد
بانک کارآفرین۲۲۶۵۵۹۱۱۲۲۶۵۵۹۱۲karafarinbrokerage.comالفبدارددارد
بهمن۸۳۳۲۶
۸۳۳۲۷۱۳۵
۸۸۷۲۴۲۴۱bahmanbroker.comالفبدارددارد
تأمین سرمایه نوین۸۶۷۹۱۰۰۰۸۸۷۲۰۹۳۵nibb.irالفبدارددارد
تدبیرگر سرمایه۸۸۸۸۲۲۶۵
۸۸۸۸۲۲۹۰
۸۸۸۷۳۳۸۱tadbirgar.comالفبدارد۰
تدبیرگران فردا۸۲۴۲۸۸۴۰۷۶۱۱۵
۸۸۷۹۸۷۳۴
tadbirbroker.comالفبدارددارد
توسعه فردا۸۸۲۱۵۷۰۴۸۸۰۵۱۴۹۴
۸۸۰۴۰۲۶۹
fardabroker.comالفبدارددارد
راهنمای سرمایه گذاران۶۶۷۲۶۰۱۱
۶۶۷۰۲۵۷۰
۶۶۷۰۲۵۷۰
۶۶۷۲۶۰۱۱
rahnamabroker.comالفبدارددارد
نواندیشان بازار سرمایه۸۲۴۵۰
۸۴۰۵۱۰۰۰
۸۴۰۵۱۱۱۱noandishan.irالفبدارددارد
نهایت نگر۸۴۴۵۰۰۰۰۸۸۶۰۱۷۶۴nahayatnegar.comالفبدارددارد
ایران سهم۸۸۸۷۳۲۳۶۸۸۸۷۳۲۳۶iransahm.irببداردلغو
آپادانا۸۸۷۱۴۸۲۱
۸۸۷۱۵۰۶۳
۸۸۷۱۴۹۷۲apadanabroker.comببدارد۰
آفتاب درخشان خاورمیانه۸۸۵۴۴۲۶۰-۴
۸۸۵۲۴۰۵۶
۸۸۷۱۸۸۱۳
۸۸۷۵۲۴۶۹
mesbroker.comببدارد۰
پگاه یاوران نوین۸۸۹۰۳۴۴۵
۸۸۸۹۸۱۹۴
۸۸۹۰۵۵۷۸
۸۸۹۳۵۳۰۵
pegahbourse.irببدارد۰
دلیران پارس۸۸۱۹۸۵۰۱-۷۸۸۱۹۸۵۰۸fouladmabna.comببدارددارد
سپهرباستان۸۸۸۰۱۹۷۹
۸۸۹۴۹۷۴۵
۸۸۹۱۶۴۳۹
۸۸۹۱۶۵۹۹
sepehrebastan.comببدارد۰
ستاره جنوب۸۸۳۸۳۵۷۶-۸۱۸۸۳۸۳۵۷۹sjbourse.comببدارد۰
مدبر آسیا۸۸۷۳۵۶۸۰
۸۸۷۳۶۱۹۶
۸۸۷۳۶۲۹۸
۸۸۷۳۵۶۸۰
emodabber. Comببدارد۰
نماد شاهدان۸۸۹۲۰۱۲۶-۷۸۸۸۹۳۹۳۳
۸۸۹۲۰۱۲۷-(۱۲۵)
shahedanbroker.comببدارد۰
باهنر۸۸۷۲۷۶۵۷۸۸۷۲۳۸۸۵
۸۸۷۲۴۰۲۳
bahonarbrokerage.comالف۰۰
توازن بازار۸۸۳۸۳۵۶۳-۷
۸۸۶۰۲۱۹۱
۸۸۳۸۳۵۶۲
۸۸۶۲۱۹۱۶
tavazonbazar.irالفدارد۰
سینا۸۸۶۵۹۹۸۲-۵
۸۶۰۳۶۴۰۶
۸۸۶۵۹۹۸۲-۵
۸۶۰۳۶۴۰۶
sinabroker.comالف۰۰
اقتصاد بیدار۸۸۲۲۸۴۱۱-۱۶
۶۶۹۸۸۲۱۱-۴۲۰۲۹۰۰۰
۸۸۲۲۶۷۴۵
۸۸۹۱۱۵۹۵
ebbco.irالفالفدارد۰
آگاه۸۸۶۷۴۴۲۱-۳۱
۸۲۱۵۴۰۰۰
۸۸۶۴۰۶۵۳
۸۸۶۴۰۶۵۳
agah.comالفالفدارددارد
بانک پاسارگاد۸۸۴۸۰۲۵۶-۹
۴۲۳۹۲۰۰۰
۸۸۴۸۰۲۵۲
۴۲۳۹۲۳۰۰
pasargadbroker.comالفالفدارد۰
بانک رفاه کارگران۴۱۷۷۲
۸۸۳۷۳۲۲۰
۸۸۳۷۳۱۷۳
۸۸۳۷۳۲۲۰
refahbroker.comالفالفدارددارد
بانک صادرات ایران۸۸۷۰۷۱۰۷-۹
۸۸۱۰۴۷۷۲-۴
۴۲۳۵۹
۸۸۸۷۲۶۱۵۷
۴۲۳۵۹
saderatbourse.comالفالفداردلغو
بانک صنعت و معدن۸۸۵۱۱۵۳۵۸۸۷۶۴۲۳۱smbroker.irالفالفدارددارد
بانک کشاورزی۸۸۶۷۹۱۰۳
۸۶۵۸
۸۸۶۶۴۲۰۹
۸۸۸۷۴۹۲۸
agribourse.comالفالفدارددارد
بانک مسکن۷۵۴۳۹۰۰۰
۷۵۲۴۱۰۰۰
۸۸۵۲۷۰۶۰-۶۳
۲۲۰۱۴۴۵۲
maskanbourse.comالفالفداردلغو
بانک ملی ایران۸۴۳۵۸۸۸۷۱۲۳۱۲
۸۸۷۰۹۰۷۵
bmibourse.comالفالفدارددارد
پارس ایده بنیان۸۸۹۴۴۴۲۸
۸۸۹۳۳۸۹۸
۸۸۹۵۷۳۹۹
۸۸۹۳۳۸۹۶
۸۸۹۵۸۱۹۳
pi.rhbroker.comالفالفدارد۰
پارسیان۸۷۱۴۸۸۸۵۱۱۶۸۳parsianbroker.comالفالفدارددارد
پیشگامان بهپرور۲۶۷۶۱۵۰۲-۶
۶۶۵۷۶۷۵۰-۸
۶۶۵۷۶۷۵۶behbourse.comالفالفدارددارد
توسعه سرمایه دنیا۶۶۷۲۹۱۲۱-۲
۴۲۰۹۴۰۰۰
۶۶۷۴۲۱۰۴
۴۲۰۹۴۲۰۰
tsd-broker.comالفالفداردلغو
حافظ۸۳۳۲۱۰۰۰۸۹۷۸۸۴۴۶hafezbourse.comالفالفدارددارد
خبرگان سهام۴۲۳۸۲۸۸۷۸۲۱۶۶khobregan.comالفالفدارددارد
رضوی۲۷۶۳۱۱۱۰
۲۷۶۳۱۶۳۱
۲۷۶۳۱۴۰۱
۲۷۶۳۱۱۲۵
rbc.irالفالفدارددارد
سرمایه و دانش۶۶۷۴۳۰۸۷-۸
۴۲۵۴۸
۶۶۷۱۶۴۲۸
داخلی۱۴۱-۴۲۵۴۸
SDBhouse.comالفالفدارددارد
سهم آشنا۲۷۷۱۲۲۰۷۳۰۷۲abco.irالفالفدارددارد
سی ولکس۸۸۹۳۳۰۲۶۸۸۹۳۳۰۲۷seavolex.comالفالفدارد۰
صبا جهاد۶۳۴۸۶۰۰۰۶۳۴۸۶۰۰۰
۶۶۴۹۶۲۵۳
sjb.co.irالفالفدارد۰
فارابی۱۵۶۱۸۸۵۷۳۶۱۸irFarabi.comالفالفدارددارد
کالای خاورمیانه۸۷۱۶۸۸۷۱۶۹۹۰۰mecboroker.comالفالفدارد۰
مبین سرمایه۰۳۱۱-۶۲۰۴۹۴۲۰۳۱۱-۶۲۰۴۹۶۲mobinsb.comالفالفدارد۰
مفید۸۷۰۰۸۱۹۰۱۹۰۸emofid.comالفالفدارددارد
امین سهم۲۲۰۲۴۰۵۶۲۲۰۲۴۰۶۳aminsahm.comالفدارددارد
آتیه۶۶۷۱۰۲۸۵
۸۸۷۷۱۰۹۸-۹
۸۸۷۷۱۰۹۸ داخلی ۱۱۳atieh-broker.comالفدارد۰
بانک انصار۲۲۰۱۲۸۸۳
۲۲۰۱۲۹۰۱
۸۶۰۸۱۹۸۱
۲۲۰۱۲۸۸۶ansarbroker.comالفدارددارد
بانک خاورمیانه۸۸۵۴۶۸۱۴-۱۷
۸۶۰۸۰۹۱۹
۸۸۵۴۶۸۳۶
۸۶۰۸۲۴۹۳
mebbco.comالفدارد۰
بورس بهگزین۴۲۸۴۶۸۸۷۶۹۹۲۳behgozinbroker.comالفدارددارد
توسعه سهند۲۶۷۶۱۱۷۴۲۶۷۶۱۴۲۷sahandbroker.comالفدارددارد
توسعه معاملات کیان۴۷۱۸۰۴۰۰۴۷۱۸۰۴۰۴
۴۷۱۸۰۱۱۴
newasel.comالفدارد۰
دنیای خبره۶۶۷۲۴۰۰۱-۲۶۶۷۲۴۰۰۳dkhobreh.comالفدارد۰
ساوآفرین۸۸۶۹۱۳۶۴
۸۸۶۹۰۰۹۳
۸۸۳۲۸۸۴۸
۸۸۶۹۱۳۶۴
۸۸۶۹۰۰۹۳
savbroker.comالفدارد۰
سرمایه گذاری ملی ایران۸۸۷۸۴۲۱۵
۴۲۵۳۰۰۰
۸۸۷۸۴۲۱۴
۸۹۷۸۸۱۶۲
nibi.irالفدارددارد
سهام بارز۶۶۷۳۱۳۱۵-۱۶
۶۱۹۸۴
۶۶۷۳۷۷۶۴
۶۶۷۱۰۸۷۰
ebarez.comالفدارد۰
سهام گستران شرق۰۵۱-۳۷۶۵۰۲۴۰-۴۰۵۱-۳۷۶۵۰۲۳۹sahamgostaran.comالفدارد۰
صبا تأمین۴۲۱۱۵۰۰۰۸۸۵۵۰۶۶۵
۴۲۱۱۵۵۰۰
sababroker.comالفدارد۰
ارزش آفرین الوند۸۸۵۶۳۹۸۴
۴۲۱۸۹۰۰۰
۸۸۵۶۳۹۵۶arzeshafarin.comبدارد۰
امید سهم۸۸۳۴۵۲۱۹-۲۰
۸۸۳۴۵۲۱۲
۸۸۸۴۲۷۳۹omidsahm.comبدارددارد
ایمن بورس۶۶۷۴۰۸۷۷
۶۶۷۴۰۸۷۸
۶۶۷۰۵۲۹۲imenbourse.irبدارد۰
آریا بورس۸۸۵۴۱۵۵۲-۳۸۸۷۳۲۷۶۴arya-bourse.irبدارد۰
بهین پویا۰۳۱۱-۶۶۱۲۸۸۹-۹۰
۰۳۱-۳۶۶۱۲۸۸۹
۰۳۱۱-۶۶۱۲۸۸۹-۹۰behinpouya.comبدارد۰
جهان سهم۵۵۱۷۳۱۶۸۵۵۱۷۳۱۴۵jahansahmbroker.comبدارد۰
راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام۶۶۷۳۱۰۸۷
۸۸۶۴۵۱۷۳
۶۶۷۳۲۳۹۴
۸۸۶۴۵۱۷۵
rds.irbroker.comبدارددارد
شاخص سهام۶۶۷۵۰۶۳۸
۶۶۷۵۰۷۵۶
۶۶۷۳۲۸۳۴shakhessaham.comبدارد۰
فیروزه آسیا۸۸۱۰۶۱۰۶۸۸۱۰۷۷۴۶firouzehasia.comبدارددارد
کارآمد۲۲۰۱۲۶۲۰
۲۲۰۱۲۷۶۳
۲۲۰۱۲۵۵۴irankbc.comبدارد۰
ملل پویا۴۲۵۸۴۲۰۱
۴۲۵۸۴۰۰۰
۸۸۵۳۸۴۵۵melalsecurities.comبدارددارد
آبتین استاک۸۸۹۲۹۸۹۰-۹۱
۸۸۸۰۹۲۷۱
۸۸۹۳۹۸۲۱abtinstock.comجدارد۰
دنیای نوین۶۶۷۰۵۸۸۹۶۶۷۴۲۷۶۶dnovinbr.comجدارد۰
سهم آذین۲۲۹۰۳۷۰۷-۸۲۲۹۰۳۶۹۹sahmazin.comجدارد۰
سهم یار۸۸۷۱۰۳۵۷۸۸۷۱۰۳۵۷sahmyar.irج
برچسب ها
کامنتی ثبت نشده است.